VARNING

Material som tillhandahålls på denna webbplats återges "som det är", utan någon form av garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive, utan begränsning, garantier för dess affärsnytta, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. ICT4YOUTHWORK (varmed avses att alla samarbetspartners och deras anställda som är inblandade i ledning och verksamhet), ger inga garantier eller framställningar med avseende på exaktheten eller fullständigheten hos sådana material. ICT4YOUTHWORK lägger periodiskt till ändringar, förbättrar eller uppdaterar materialet på denna webbplats utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ska ICT4YOUTHWORK vara ansvarig för förlust, skada, ansvar eller kostnad som uppkommit eller någon lidit som hävdats ha uppstått av användningen av denna webbplats, inklusive, utan begränsning, fel, misstag, underlåtenhet, avbrott eller förseningar med avseende på detta . Användningen av denna webbplats är på användarens egen risk. Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till försummelse, ska ICT4YOUTHWORK eller någon av dess partner vara ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda eller följdskador, även om ICT4YOUTHWORK har informerats om eventuella skador.

Användaren bekräftar och godkänner särskilt att ICT4YOUTHWORK inte är ansvarig för något beteende hos någon användare

Denna webbplats kan innehålla råd, åsikter och uttalanden från olika informationsleverantörer. ICT4YOUTHWORK representerar inte eller godkänner noggrannheten eller tillförlitligheten i råd, yttranden, uttalanden eller annan information som tillhandahålls av någon informationsleverantör, någon användare av denna webbplats eller någon annan person eller enhet. Tillit till sådana råd, yttranden, uttalanden eller annan information ska också vara på användarens egen risk. Varken ICT4YOUTHWORK eller dess någon partner eller någon av deras respektive agenter, anställda, informationsleverantörer eller innehållsleverantörer, ska vara ansvarig för användaren eller någon annan för eventuella felaktigheter, fel, utelämnande, avbrott, radering, fel, förändring eller användning av någon innehållet häri, eller för dess aktualitet eller fullständighet, eller ska de vara ansvariga för eventuella fel i prestanda, datavirus eller kommunikationslinjefel, oavsett orsak eller för eventuella skador som härrör från dem.

Som villkor för användning av denna webbplats, accepterar användaren att ersätta ICT4YOUTHWORK och dess olika partner från och mot alla handlingar, fordringar, förluster, skador, skulder och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som uppstår på grund av användarens användning av detta Webbplats, inklusive, utan begränsning, eventuella påståenden om fakta som sannolikt skulle utgöra ett brott av användaren mot dessa villkor. Om användaren är missnöjd med material på denna webbplats eller med något av användarvillkoren är användarens enda och exklusiva åtgärd att sluta använda webbplatsen

Denna webbplats kan innehålla länkar och referenser till tredje parts webbplatser. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av ICT4YOUTHWORK, och ICT4YOUTHWORK är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats. ICT4YOUTHWORK tillhandahåller dessa länkar endast som en service och införandet av en länk eller referens innebär inte att den länkade webbplatsen godkänns av ICT4YOUTHWORK. Om denna webbplats innehåller anslagstavlor, chattrum, tillgång till postlistor eller andra meddelanden eller kommunikationsfaciliteter (gemensamt "forum"), accepterar användaren att använda forumet endast för att skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och relaterade till detta särskilda forum. Som exempel och inte som en begränsning, accepterar användaren att han eller hon inte ska göra något av följande när han använder ett forum:

  1. Förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt bryta mot lagliga rättigheter (t.ex. rätten till integritet och publicitet) gentemot annan;
  2. Publicera, posta, distribuera eller sprida något nedsättande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt material eller information;
  3. Ladda upp eller bifoga filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella rättigheter (eller av rättigheter för integritet och publicitet), om inte användaren äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått erforderligt samtycke till det enligt tillämplig lag;
  4. Ladda upp eller bifoga filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av någon annans dator,
  5. Ta bort eventuella författarattribut, juridiska meddelanden eller proprietära beteckningar eller etiketter i en fil som laddas upp.
  6. Förfalska ursprung eller källa till programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp.
  7. Annonsera eller erbjuda att sälja varor eller tjänster, genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar eller kedjebrev eller ladda ner någon fil som har lagts upp av en annan användare av ett forum som användaren vet eller rimligen borde veta kan inte distribueras på ett sådant sätt.

Användaren bekräftar att alla forum och diskussionsgrupper är offentliga och inte privata kommunikationer. Vidare erkänner användaren att chattar, brev, konferenser, e-postmeddelanden och andra meddelanden från andra användare inte stöds av ICT4YOUTHWORK och att sådan kommunikation inte ska anses ha granskats, screenats eller godkänts av ICT4YOUTHWORK. ICT4YOUTHWORK förbehåller sig rätten att, av någon anledning och utan föregående meddelande, ta bort innehåll i forum som mottagits från användare, inklusive, men inte begränsat till e-post och anslagstavlor

Bevarande av immunitet

Ingenting häri skall utgöra eller anses vara en begränsning eller ett avstående av de privilegier och immunitet för ICT4YOUTHWORK, som är specifikt reserverade.

Allmänt

ICT4YOUTHWORK behåller sin exklusiva rätt att enligt eget gottfinnande ändra, begränsa eller stänga webbplatsen eller begränsa materialet i något avseende. ICT4YOUTHWORK har ingen skyldighet att beakta användarens behov i samband med detta.

ICT4YOUTHWORK förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka användarens åtkomst till denna webbplats eller någon del därav utan föregående meddelande.

Inget undantag som lämnas av ICT4YOUTHWORK från någon bestämmelse i dessa vllkor är bindande förutom vad som anges skriftligen och undertecknas av dess vederbörligen auktoriserade representant.

Befogenheter

  • Fotografier som används på denna webbplats: freepik
  • Ikoner och annan grafik är hämtade från: iconmonstr