ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκθέσεις περιπτωσιολογικής μελέτης βέλτιστων πρακτικών

Οι παρούσες εκθέσεις εντοπίζουν 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην ηλεκτρονική εργασία για νέους στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν και να υιοθετηθούν μέσω Ευρώπης. Οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν εργαλεία ψηφιακών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης που μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο στη σύμπλεξη των οργανώσεων νεολαίας με το κοινό που στοχεύουν, αλλά και την εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού νεολαίας.

Η έκθεση 01 προσδιορίζει 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της διαδικτυακής εργασίας για νέους, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν και να υιοθετηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έκθεση 02 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τις καθημερινές δραστηριότητες των οργανισμών νεολαίας.